معرفی مدیریت دبیرستان  
 
 
آقای هادی مقامی
----------------------------------
کارشناس الهیات
کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
سابقه فعالیت بیش از 10 سال در مدارس استعدادهای درخشان
 
 
 
     
نقشه سایت